4. Què passa quan el coneixement és obert, de lliure accés i produït mitjançant la col·laboració ?

"Les xarxes telemàtiques són una plataforma excepcional per accedir al coneixement, i per produir-lo amb la col·laboració entre usuaris."
"El programari lliure aporta una riquesa més distribuïda en el territori on impacta."
"El programari lliure accelera la innovació i genera béns comuns de domini públic.."

La generalització de l'ús d'Internet ha permès que el coneixement sigui accessible a tothom i, per tant, que puguem contemplar aquest coneixement com un bé comú, immaterial i d’accés universal.

Les xarxes telemàtiques no només han esdevingut una plataforma excepcional per accedir al coneixement, també ens han permès produir-lo mitjançant la col·laboració entre usuaris. Una forma de produir riquesa que té una lògica comunitària i que està motivada per interessos i necessitats concretes que es troben a la xarxa per produir béns que s’orienten a interessos comuns.

Així doncs, la societat de la informació, tot i haver patit algunes bombolles, permet noves formes de relacions econòmiques on l’element fonamental és el coneixement comunal caracteritzat per ser de lliure accés, lliure còpia i que és produït de forma distribuïda. Identifiquem aquestes noves formes d’economia amb el nom de producció P2P (producció d’igual a igual), i és responsable de projectes com Linux i el sistema operatiu GNU, el navegador d’Internet Firefox, Wordpress o, en certa mesura, la Viquipèdia.

Aquest conjunt de pràctiques no tenen un reflex directe en les estadístiques econòmiques, però produeixen un impacte en forma de valor d’ús dins les comunitats.

Sobre la taula, però, no només hi ha la capacitat d’incloure i apoderar la ciutadania mitjançant la producció distribuïda de lògica comunitària. Aquesta generació de béns comunals ens ofereix una oportunitat d’introduir economies directes, unes economies capaces de sortir a un mercat en innovació contínua, caracteritzades per la no-intermediació, per ser de petita escala i que, en el moment que plantegen la devolució dels coneixements, creen nous béns comunals. Aquestes economies aporten valor als mercats partint d'una inversió marginal, a diferència de les economies d’escala, que es manifesten cada vegada més ineficients, més dependents del bloqueig del coneixement via patents, i que resulten poc sostenibles, com podem observar amb la incapacitat que tenen de crear llocs de treball de qualitat.

Així doncs, estem davant d’un model que no només és més just èticament i socialment, sinó que és més eficient i robust a l’hora d’oferir solucions als problemes que actualment afecten les ciutats: permet la relocalització de sectors productius amb la creació de llocs de treball, una governança situada dels béns produïts i, en definitiva, una democratització de les relacions econòmiques i de les condicions de vida dels seus participants.

L'ús de programari lliure ofereix solucions competitives al mercat gràcies al fet que es permet el lliure accés al coneixement en forma de programari i de documentació. Aquest bé comú es podrà utilitzar per adaptar-lo a les necessitats concretes de cada client i, com a contrapartida imposada per les llicències lliures dels productes que utilitza, aquestes adaptacions es retornaran a la comunitat de partida. És un tracte que beneficia totes les parts: les empreses basades en programari lliure tenen accés a cost molt reduït a un conjunt de coneixement tecnològic que els permet ser competitives, i la comunitat d'usuaris s’alimenta de les modificacions i millores que aquestes empreses implementen (un exemple de gran escala es pot veure en la contribució que IBM  fa a Linux).

D’aquest cercle virtuós se'n deriva una conseqüència: les petites empreses que es basin en l'ús de programari lliure només seran viables si són capaces d’innovar constantment, una exigència d’innovació que accelera la quantitat i qualitat de les aportacions al bé comunal i que apodera les comunitats que en formen part. Per tant, la orientació al comú va més enllà d’una dimensió ètica i de democratització de l’economia i de les seves institucions: actua com a un potent vector per estimular la innovació des d’una escala local, i els beneficis de tot plegat són recollits de nou per la comunitat, és a dir, per tots nosaltres.

Atès aquest context, seria d'interès general que l’Administració prioritzés entrar en aquest ecosistema, ja que aporta una riquesa més distribuïda en el territori on impacta -es redueixen les escales alhora que s'augmenta l'abastiment-, afavoreix la col·laboració i la competència -es dissipen les rendes i els monopolis que causen artefactes com la propietat intel·lectual- , i s'accelera la innovació i es generen béns comuns de domini públic -en contraposició amb el model restrictiu de propietat per patent. Per entrar-hi, però, l'Administració ha de confiar en la capacitat dels "administrats" per gestionar les seves tecnologies i coneixements, desintermediant serveis i fent un pas al costat per contemplar com les comunitats poden ocupar-se per si mateixes dels seus problemes. De fet, ho faran igualment.

.

Aleix Quintana Alsius

communia.org

Communia és una assessoria tecnològica i P2P que ofereix serveis de desenvolupament web, streaming, formació, sistemes, i estratègies P2P. Communia és també una plataforma formativa que fomenta l'autonomia tecnològica de tota la ciutadania i l'accés a les principals comunitats d'usuaris de la xarxa a l’entorn del programari lliure. Communia és un laboratori d'experimentació a l’entorn de l’empresa del procomú, i pretén ser un futur per a les nostres vides.
+ info: http://planet.communia.org/content/communia-com-estratègia-p2p

TÍTULO
by XARXAIP

Menu

TITULO

B1

La generalización del uso de Internet ha permitido que el conocimiento sea accesible a todo el mundo y, por tanto, que podamos contemplar este conocimiento como un bien común, inmaterial y de acceso universal.

Las redes telemáticas no sólo se han convertido en una plataforma excepcional para acceder al conocimiento, también nos han permitido producirlo mediante la colaboración entre usuarios. Una forma de producir riqueza, que tiene una lógica comunitaria, y está motivada por intereses y necesidades concretas que se encuentran en la red para producir bienes que se orienten a intereses comunes.

De esta forma, la sociedad de la información, a pesar de haber soportado algunas burbujas, permite nuevas formas de relaciones económicas donde el elemento fundamental es el conocimiento comunal caracterizado por ser de libre acceso, libre copia y que se produce de forma distribuida. Identificamos estas nuevas formas de economía con el nombre de producción P2P (producción entre iguales), y es responsable de proyectos como Linux y el sistema operativo GNU, el navegador de Internet Firefox, Wordpress y, en cierta medida, Wikipedia.

Este conjunto de prácticas no quedan reflejadas directamente en las estadísticas económicas pero producen un impacto en forma de valor de uso dentro de las comunidades.

Pero sobre la mesa no está únicamente la capacidad de incluir y empoderar a la ciudadanía mediante la producción distribuida de lógica comunitaria. Esta generación de bienes comunal nos ofrece una oportunidad de introducir economías directas; unas economías capaces de salir a un mercado en continua innovación, caracterizadas por la no intermediación, por ser de pequeña escala, y que en el momento que plantean la devolución del conocimiento crean nuevos bienes comunales. Estas economías aportan valor a los mercados partiendo de una inversión marginal, a diferencia de las economías de escala, que se manifiestan cada vez más ineficientes, más dependientes del bloqueo del conocimiento vía patentes, y que resultan poco sostenibles – como podemos observar ante su incapacidad de crear puestos de trabajo de calidad.

De esta forma estamos ante un modelo que no es únicamente más justo ética y socialmente, sino que es más eficiente y robusto en el momento de ofrecer soluciones a los problemas que actualmente afectan a las ciudades: permite la relocalización de sectores productivos con la creación de puestos de trabajo, una gobernanza situada en el sistema productivo de los bienes producidos, y en definitiva, una democratización de las relaciones económicas y de las condiciones de vida de sus participantes.

El uso de Programari lliure permite ofrecer soluciones competitivas al mercado, gracias a que se permite el libre acceso al conocimiento en forma de software y de documentación. Este bien común se podrá utilizar para adaptarlo a las necesidades concretas de cada cliente, y como contrapartida impuesta por las licencias libres de los productos que utiliza, estas adaptaciones se retornarán a la comunidad de partida. Es un trato que beneficia a todas las partes: las empresas basadas en Programari lliure tienen acceso a coste muy reducido a un conjunto de conocimiento tecnológico que les permite ser competitivas, y la comunidad de usuarios se alimenta de las modificaciones y mejoras que estas empresas producen (se puede ver un ejemplo a gran escala en la contribución que IBM hace a Linux).

De este círculo virtuoso se deriva una consecuencia: las pequeñas empresas que se basen en el uso de Programari lliure solo serán viables si son capaces de innovar constantemente, una exigencia de innovación que acelera la cantidad y la calidad de las aportaciones al bien comunal y que empodera a las comunidades que forman parte. Por tanto, la orientación al común va más allá de una dimensión ética y de democratización de la economía y de sus instituciones: actúa como un potente vector para estimular la innovación desde una escala laboral, y los beneficios de todo esto son recogidos de nuevo por la comunidad, es decir por todos nosotros.

Dado este contexto, sería de interés general que la Administración priorizase entrar en este ecosistema ya que aporta una riqueza más distribuida en el territorio donde impacta –se reducen las escalas a la vez que se aumenta el abastecimiento-, favorece la colaboración y la competencia –se disipan las rentas y los monopolios que causan artefactos como la propiedad intelectual–, se acelera la innovación y se generan bienes comunes de dominio público– en contraposición con el modelo restrictivo de propiedad por patente. Pero para entrar, la Administración debe confiar en la capacidad de los “administrados” para gestionar sus tecnologías y conocimientos, desintermediando servicios y dando un paso al lado para contemplar cómo las comunidades pueden ocuparse ellas mismas de sus problemas. De hecho, lo harán igualmente.

Aleix Quintana Alsius

communia.org

Communia es una asesoría tecnológica y P2P que ofrece servicios de desarrollo web, streaming, formación, sistemas y estrategias P2P.
En Communia creemos que el conocimiento debe ser libre, abierto, horizontal y accesible a todos.
Communia es también una plataforma formativa para fomentar la autonomía tecnológica de toda la ciudadanía y el acceso a las principales comunidades de usuarios de la red en el entorno al Programari lliure.
Desde Communia promovemos la formación y autoformación en tecnologías libres, la dotación de infraestructuras, el diseño de dispositivos web para facilitar las actividades en red de las diferentes comunidades y la investigación en prácticas P2P, que vinculen las herramientas con la construcción de procesos de cooperación social.
Communia es una laboratorio de experimentación entorno a la empresa del procomún, y pretende ser un futuro para nuestras vidas
+ info: http://planet.communia.org/content/communia-com-estratègia-p2p

@XARXAIP

es un grupo de profesionales de las diferentes administraciones públicas catalanas que trabajan para compartir proyectos y buenas prácticas, conocimientos, noticias y aprender juntos y, al mismo tiempo, mejorar e idear nuevos servicios con otros actores públicos (ciudadanos, proveedores…). Entre sus proyectos más emblemáticos hay el video de “Gobierno Abierto” y la publicación digital “42 voces sobre el gobierno abierto”.

Segueix-nos

TÍTULO
by XARXAIP

Menu

TITULO

B1

La generalización del uso de Internet ha permitido que el conocimiento sea accesible a todo el mundo y, por tanto, que podamos contemplar este conocimiento como un bien común, inmaterial y de acceso universal.

Las redes telemáticas no sólo se han convertido en una plataforma excepcional para acceder al conocimiento, también nos han permitido producirlo mediante la colaboración entre usuarios. Una forma de producir riqueza, que tiene una lógica comunitaria, y está motivada por intereses y necesidades concretas que se encuentran en la red para producir bienes que se orienten a intereses comunes.

De esta forma, la sociedad de la información, a pesar de haber soportado algunas burbujas, permite nuevas formas de relaciones económicas donde el elemento fundamental es el conocimiento comunal caracterizado por ser de libre acceso, libre copia y que se produce de forma distribuida. Identificamos estas nuevas formas de economía con el nombre de producción P2P (producción entre iguales), y es responsable de proyectos como Linux y el sistema operativo GNU, el navegador de Internet Firefox, Wordpress y, en cierta medida, Wikipedia.

Este conjunto de prácticas no quedan reflejadas directamente en las estadísticas económicas pero producen un impacto en forma de valor de uso dentro de las comunidades.

Pero sobre la mesa no está únicamente la capacidad de incluir y empoderar a la ciudadanía mediante la producción distribuida de lógica comunitaria. Esta generación de bienes comunal nos ofrece una oportunidad de introducir economías directas; unas economías capaces de salir a un mercado en continua innovación, caracterizadas por la no intermediación, por ser de pequeña escala, y que en el momento que plantean la devolución del conocimiento crean nuevos bienes comunales. Estas economías aportan valor a los mercados partiendo de una inversión marginal, a diferencia de las economías de escala, que se manifiestan cada vez más ineficientes, más dependientes del bloqueo del conocimiento vía patentes, y que resultan poco sostenibles – como podemos observar ante su incapacidad de crear puestos de trabajo de calidad.

De esta forma estamos ante un modelo que no es únicamente más justo ética y socialmente, sino que es más eficiente y robusto en el momento de ofrecer soluciones a los problemas que actualmente afectan a las ciudades: permite la relocalización de sectores productivos con la creación de puestos de trabajo, una gobernanza situada en el sistema productivo de los bienes producidos, y en definitiva, una democratización de las relaciones económicas y de las condiciones de vida de sus participantes.

El uso de Programari lliure permite ofrecer soluciones competitivas al mercado, gracias a que se permite el libre acceso al conocimiento en forma de software y de documentación. Este bien común se podrá utilizar para adaptarlo a las necesidades concretas de cada cliente, y como contrapartida impuesta por las licencias libres de los productos que utiliza, estas adaptaciones se retornarán a la comunidad de partida. Es un trato que beneficia a todas las partes: las empresas basadas en Programari lliure tienen acceso a coste muy reducido a un conjunto de conocimiento tecnológico que les permite ser competitivas, y la comunidad de usuarios se alimenta de las modificaciones y mejoras que estas empresas producen (se puede ver un ejemplo a gran escala en la contribución que IBM hace a Linux).

De este círculo virtuoso se deriva una consecuencia: las pequeñas empresas que se basen en el uso de Programari lliure solo serán viables si son capaces de innovar constantemente, una exigencia de innovación que acelera la cantidad y la calidad de las aportaciones al bien comunal y que empodera a las comunidades que forman parte. Por tanto, la orientación al común va más allá de una dimensión ética y de democratización de la economía y de sus instituciones: actúa como un potente vector para estimular la innovación desde una escala laboral, y los beneficios de todo esto son recogidos de nuevo por la comunidad, es decir por todos nosotros.

Dado este contexto, sería de interés general que la Administración priorizase entrar en este ecosistema ya que aporta una riqueza más distribuida en el territorio donde impacta –se reducen las escalas a la vez que se aumenta el abastecimiento-, favorece la colaboración y la competencia –se disipan las rentas y los monopolios que causan artefactos como la propiedad intelectual–, se acelera la innovación y se generan bienes comunes de dominio público– en contraposición con el modelo restrictivo de propiedad por patente. Pero para entrar, la Administración debe confiar en la capacidad de los “administrados” para gestionar sus tecnologías y conocimientos, desintermediando servicios y dando un paso al lado para contemplar cómo las comunidades pueden ocuparse ellas mismas de sus problemas. De hecho, lo harán igualmente.

Aleix Quintana Alsius

communia.org

Communia es una asesoría tecnológica y P2P que ofrece servicios de desarrollo web, streaming, formación, sistemas y estrategias P2P.
En Communia creemos que el conocimiento debe ser libre, abierto, horizontal y accesible a todos.
Communia es también una plataforma formativa para fomentar la autonomía tecnológica de toda la ciudadanía y el acceso a las principales comunidades de usuarios de la red en el entorno al Programari lliure.
Desde Communia promovemos la formación y autoformación en tecnologías libres, la dotación de infraestructuras, el diseño de dispositivos web para facilitar las actividades en red de las diferentes comunidades y la investigación en prácticas P2P, que vinculen las herramientas con la construcción de procesos de cooperación social.
Communia es una laboratorio de experimentación entorno a la empresa del procomún, y pretende ser un futuro para nuestras vidas
+ info: http://planet.communia.org/content/communia-com-estratègia-p2p

@XARXAIP

es un grupo de profesionales de las diferentes administraciones públicas catalanas que trabajan para compartir proyectos y buenas prácticas, conocimientos, noticias y aprender juntos y, al mismo tiempo, mejorar e idear nuevos servicios con otros actores públicos (ciudadanos, proveedores…). Entre sus proyectos más emblemáticos hay el video de “Gobierno Abierto” y la publicación digital “42 voces sobre el gobierno abierto”.

Segueix-nos